sluit

menu

huisregels

Tijdens het bezoeken van BY THE CREEK Festival gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels (de ‘Huisregels’):

Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden;

Het in bezit hebben of verhandelen van (hard-)drugs is niet toegestaan op BY THE CREEK. Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, voorgedraaide joints zijn niet toegestaan;

In het kader van de veiligheid zal BY THE CREEK haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan;

Bezoekers van BY THE CREEK betreden het terrein op eigen risico. BY THE CREEK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van BY THE CREEK, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op BY THE CREEK, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BY THE CREEK;

Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Deze zijn te verkrijgen bij de entree van BY THE CREEK. Bezoekers van BY THE CREEK dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan;

BY THE CREEK behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;

Roken in tenten is niet toegestaan;

Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren;

Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door BY THE CREEK niet getolereerd;

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BY THE
CREEK promotiemateriaal (zoals samples/flyers e.d.) uit te delen;

Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BY THE CREEK;

Bij het betreden en verlaten van BY THE CREEK zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt;

Het is bezoekers niet toegestaan glazen / bekers mee te nemen buiten het terrein;

Eenmaal gekochte consumptiebonnen, in wat voor een vorm dan ook, worden niet teruggenomen door BY THE CREEK;

Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van BY THE CREEK te allen tijde op te volgen;

Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene Voorwaarden Bezoekers houden, zal de toegang tot het terrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten;

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bezoekers.