sluit

menu

Voorwaarden

Artikel 1 – DE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden (“AVW”) zijn van toepassing tussen By the Creek BV (gevestigd aan de Archangelkade 31, 1013 BE te Amsterdam), dan wel een aan haar gelieerde onderneming enerzijds (de “Organisator”) en een persoon die een toegangsbewijs (het “Toegangsbewijs”) voor een evenement van Organisator (het “Evenement”) heeft gekocht (de “Koper”) en iedere persoon die het Evenement bezoekt (de “Bezoeker”).

Door koop van een Toegangsbewijs alsmede door het bezoeken van een Evenement van Organisator met een Toegangsbewijs, ontstaat een overeenkomst tussen houder van het Toegangsbewijs dan wel Bezoeker enerzijds en Organisator anderzijds, waarop deze AVW van toepassing zijn.

Artikel 2 – HET TOEGANGSBEWIJS

Het Toegangsbewijs wordt door Organisator aangeboden middels haar website dan wel middels derde partijen, waaraan Organisator toestemming heeft gegeven deze Toegangsbewijzen te verkopen tegen een gelijke prijs als waarvoor Organisator deze aanbiedt. Welke partijen dit zijn wordt door Organisator bekend gemaakt op haar website en op de website van het Evenement.

Een Toegangsbewijs kan enkel worden gekocht door consumenten met een minimum leeftijd van 18 jaar, met een maximum van 10 kaarten. Organisator behoudt zich het recht voor om het maximum aantal te bestellen toegangsbewijzen van tijd tot tijd te wijzigen.

Eenmaal gekochte Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd aan Organisator.

Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om wat voor een reden dan ook te weigeren.

Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Organisator verstrekt document of een door of vanwege Organisator verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

Het Toegangsbewijs wordt éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het Toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Koper / Bezoeker verstrekt.

Het Toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Het Toegangsbewijs dat als eerste wordt getoond bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat deze Bezoeker ook de rechthebbende daarop is (de Bezoeker is). Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Organisator kan bij de toegangscontrole een Bezoeker de toegang weigeren, indien Organisator het vermoeden dan wel de wetenschap heeft dat sprake is van een ongeldig (verkregen) Toegangsbewijs.

Artikel 3 – VERBOD DOORVERKOOP TOEGANGSBEWIJS

De Koper van een Toegangsbewijs koopt en houdt deze in principe voor zichzelf en mag deze enkel doorverkopen aan derden tegen dezelfde prijs als waarvoor de Organisator deze te koop heeft aangeboden en er dus geen sprake is van commerciële doorverkoop. Koper van een Toegangsbewijs is derhalve niet gerechtigd deze in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan derden. Bij overtreding hiervan is Organisator gerechtigd de toegang tot het Evenement van alle door Koper gekochte Toegangsbewijzen te weigeren. Tevens is Organisator gerechtigd de Koper een direct opeisbare boete op te leggen van EUR 5000,- per overtreding en EUR 1000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Organisator om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Een recht op restitutie in geval van overmacht als genoemd in artikel 7 van de AVW ontstaat niet in geval:

Er sprake is van overtreding van artikel 3 lid 1 van de AVW en de Koper derhalve de Toegangsbewijzen met commerciële doeleinden heeft gekocht en deze heeft (getracht) doorverkocht tegen een hogere prijs dan waarvoor Organisator deze te koop aanbiedt;

De Toegangsbewijzen bij een niet door Organisator aangewezen derde zijn verkregen;

De Koper is jegens Organisator gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het Evenement en ieder onderdeel daarvan.

De Koper die zijn Toegangsbewijs niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om deze AVW aan de volgende houder van het Toegangsbewijs op te leggen. 

Bij overtreding door de Koper dan wel een Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze AVW, is de Organisator gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te maken en/of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Koper / Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte Toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

Artikel 4 – TOEGANG TOT HET EVENEMENT

Door het bezoeken van het Evenement gaat iedere Bezoeker expliciet akkoord met deze AVW.

Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze AVW verstaan de feitelijke plaats van het Evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waar het Evenement plaatsvindt. 

Enkel Bezoekers met een minimumleeftijd van 18 jaar krijgen toegang tot het Evenement en dienen derhalve in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats, waar het Evenement wordt gehouden, bevindt. De Bezoeker is verplicht om op verzoek van de Organisator, het ordepersoneel en ander bevoegden, het Toegangsbewijs te tonen.

Het is verboden professionele foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het Evenement.

Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, verboden middelen en/of alcoholhoudende dranken, etenswaren, drugs (onder meer welke op lijst I en II van de Opiumwet staan), lachgas(patronen), blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas) mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd en Organisator heeft het recht om de in beslag genomen goederen te vernietigen. De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het bedrag van het Toegangsbewijs, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of overgedragen worden aan de politie.

Artikel 5 – HET EVENEMENT

Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids- en/of beeldopnamen, is – zonder toestemming van de Organisator - verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

Tijdens het Evenement kunnen door Organisator camera’s worden opgehangen welke opnamen maken ten behoeve van toezicht en veiligheid. 

Indien de Bezoeker na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Organisator, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.

Consumptiemunten dan wel cashless koop van een bepaald tegoed, gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. De Organisator is na afloop van het Evenement nimmer verplicht om tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten dan wel het tegoed over te gaan. 

De Organisator kan ervoor kiezen om de Bezoeker de mogelijkheid te bieden een kluisje te huren op het Evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en/of waardepapieren van de Bezoeker, waarvoor de Bezoeker een persoonlijke code ontvangt. Met deze code kan de Bezoeker het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het kluisje door de Bezoeker kunnen additionele algemene voorwaarden (van een derde partij) van toepassing zijn, waarmee de Bezoeker instemt op het moment van huren van het kluisje. De Organisator houdt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke code. Zodoende dient de Bezoeker de code te allen tijde bij zich en voor zich te houden en wordt de Bezoeker aangeraden geen waardevolle spullen in het kluisje op te bergen.

Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator op en/of rondom het Evenement handelswaren te koop aan te bieden c.q. te verkopen.

Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator op en/of rondom het Evenement flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.) alsmede de Huisregels die als Bijlage bij deze AVW zijn toegevoegd. Bij overtreding hiervan zal Organisator de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement weigeren.

In situaties waar deze AVW en/of de Huisregels niet in voorzien, beslist Organisator over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van Organisator hieromtrent is bindend.

Artikel 6 - RECHTEN VAN DE ORGANISATOR

Bij overtreding door de Koper / Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze AVW, is Organisator gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Koper / Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan. 

Organisator behoudt zich het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, te verwijderen indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.

Organisator organiseert voor Evenementen specifieke programma's, die op de website staan beschreven. Organisator zal redelijke inspanningen leveren om het programma van het Evenement volgens plan en zoals aangekondigd uit te voeren. Organisator kan echter niet volledig garanderen dat de uitvoering van het programma van het Evenement is zoals beschreven, bijvoorbeeld met betrekking tot de duur of kwaliteit van de uitvoering. Een aankondiging voor een line-up van artiesten, locatie e.d. is derhalve vrijblijvend en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Organisator is te allen tijde gerechtigd wijzigingen door te voeren, welke aan Koper / Bezoeker nimmer een recht tot schadevergoeding geven. De op het Toegangsbewijs genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud. 

De artiest en Organisator zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Organisator behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 7 - OVERMACHT EN DE GEVOLGEN VAN OVERMACHT

Indien een Evenement niet kan plaatsvinden op de geplande datum en locatie als gevolg van omstandigheden die buiten de macht van de Organisator liggen waardoor er sprake is van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden, in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzeggingen van de artiest(en), (pan)epidemieën dan wel de gevolgen van een (pan/)epidemie, landelijke dan wel lokale aanwijzingen van de overheid dan wel gemeentelijke instanties / besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, het niet verstrekken van vergunningen door bevoegde instanties, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, terreurdreiging,  etc., heeft Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum, een andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren.

De Organisator is gerechtigd om een Evenement te verplaatsen indien dit Evenement niet kan doorgaan op grond van overmacht, zoals genoemd in artikel 7.1. De Organisator is gerechtigd te beslissen dat aangeschafte Toegangsbewijzen voor het Evenement blijven gelden voor het verplaatste Evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 13 maanden na het oorspronkelijke Evenement.

Als de houder van het Toegangsbewijs verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het Toegangsbewijs dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de Organisator. De houder van het Toegangsbewijs heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke Toegangsbewijsprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een Toegangsbewijs voor een ander evenement van de Organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.

Als de houder van het Toegangsbewijs geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het Toegangsbewijs dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de Organisator. De houder van het Toegangsbewijs heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke Toegangsbewijsprijs in geld.

Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na
de nieuwe datum van het verplaatste evenement. De Organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een Toegangsbewijs afwijken van het bovenstaande.

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de Website. Uitsluitend in geval van volledige annulering zal de Organisator het entreegeld zoals vermeld op het Ticket, maar niet de servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren. Dit geldt indien het Toegangsbewijs door Bezoeker is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van Organisator, en niet indien het Ticket is aangeschaft bij een (door Organisator geautoriseerd) ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de Website. Uitsluitend in geval van volledige annulering zal de Organisator het entreegeld zoals vermeld op het Ticket, maar niet de servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren. Dit geldt indien het Toegangsbewijs door Bezoeker is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van Organisator, en niet indien het Ticket is aangeschaft bij een (door Organisator geautoriseerd) ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.

Gevolgschade;

Immateriële schade;

Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Organisator.

Claims jegens Organisator dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden schriftelijk bij Organisator te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld.

Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

Organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren op de website van Organisator of de aanvangstijd ongewijzigd is.

Organisator is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Organisator is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement.

Organisator is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal en/of verlies van eigendommen van Bezoeker.

Artikel 9 - ALGEMEEN

Persoonsgegevens: Organisator verwerkt persoonsgegevens van de Bezoeker in het kader van de overeenkomst en in overeenstemming met de AVG. Organisator is verantwoordelijke in het kader van de AVG. Wat organisator met de persoonsgegevens doet is te lezen in het Privacy Statement te lezen op de website van Organisator.

Organisator behoudt zich het recht voor de AVW van tijd tot tijd aan te passen. 

Indien er één of meerdere bepalingen in deze AVW op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze AVW bepaalde volledig van toepassing. 

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze AVW, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze AVW.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze AVW geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze AVW.

Indien Organisator niet steeds strikte naleving van deze AVW verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Organisator in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze AVW te verlangen.

Toepasselijk recht en geschillen: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Organisator partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4.2 Privacy statement

BY THE CREEK is een festival (het “Festival”) dat wordt georganiseerd door BY THE CREEK B.V., welke gevestigd is aan de Archangelkade 31, 1013 BE te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65819721. Indien u zich aanmeldt bij BY THE CREEK, dan worden de door u ingevulde persoonsgegevens beheert onder verantwoordelijkheid van.

Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor BY THE CREEK B.V. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

BY THE CREEK B.V. is onder de naam BY THE CREEK verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens welke door u door koop van een ticket voor het Festival dan wel middels de website www.bythecreekfestival.com (de “Website”) dan wel op een andere manier aan BY THE CREEK B.V. worden verstrekt. Dit houdt in dat BY THE CREEK B.V. de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgesteld in de AVG.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u de Website bezoekt, informatie aanvraagt via de Website, een ticket koopt van het Festival en/of zich bij BY THE CREEK B.V. middels de Website aanmeldt dan registreren wij persoonsgegevens van u. BY THE CREEK B.V. verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens welke benodigd zijn voor onderstaande doelen.

Uw persoonsgegevens zijn nodig om:

u het door u gekochte ticket te kunnen verstrekken;

u te kunnen identificeren op ons Festival;

uw leeftijd te controleren (alleen 18+ is welkom)

doelgroepanalyses uit te voeren ten behoeve van logistieke regelgeving van evenementen;

contact met u op te nemen om u te informeren over het Festival;

u te informeren over andere door BY THE CREEK B.V. georganiseerde evenementen.

Daarnaast gebruikt BY THE CREEK B.V. uw persoonsgegevens voor:

promotionele activiteiten als:

Het uitsturen van nieuwbrieven; 

Gepersonaliseerd aanbod van online advertenties op sociale kanalen als Facebook / Instagram / Snapchat / Vero / Whats app;

Gepersonaliseerd aanbod van online-advertenties via Google d.m.v. bannering en search engine optimization;

bezoekersonderzoeken.

De persoonsgegevens die wij van u (kunnen) vastleggen zijn de volgende gegevens:

Voornaam + achternaam
Mailadres
Geslacht
Adres en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer

Indien u zich aanmeldt op de Website kunnen uw persoonsgegevens alleen worden ingezien door BY THE CREEK B.V. dan wel een door BY THE CREEK B.V. ingeschakelde verwerker (zie verder onder ‘uitwisseling persoonsgegevens’).  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en BY THE CREEK B.V.. 

Indien u geen prijs stelt op informatie over BY THE CREEK dan wel BY THE CREEK B.V., kunt u zich afmelden via de afmeldbutton in de nieuwsbrieven of servicemails die u ontvangt. U kunt ook een mail sturen naar privacy@bythecreekfestival.com.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende en nieuwe wetgeving mag BY THE CREEK B.V. alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. BY THE CREEK B.V. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst. Door middel van aanmelding bij de Website geeft u expliciet toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden;

om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

in verband met de gerechtvaardigde belangen van BY THE CREEK B.V., waarbij BY THE CREEK B.V. erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

het maken van studies, modellen, statistieken, trends en ontwikkelingen;

het verzorgen en verbeteren van de Website, waarbij BY THE CREEK B.V. door het bezoek aan onze Website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die BY THE CREEK B.V. daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Website en Cookies

Op de Website worden bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of speciale acties (van adverteerders). Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de Website bezoekt. Het is dan mogelijk om de Website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de Website treft u een aantal links aan naar andere Websites. Hoewel deze Websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de Website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

BY THE CREEK B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. BY THE CREEK B.V. heeft fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen BY THE CREEK B.V.:

BY THE CREEK B.V. kan uw (persoons-)gegevens gebruiken voor de promotie van diverse evenementen die door BY THE CREEK B.V. worden georganiseerd. BY THE CREEK B.V. ziet erop toe dat ten aanzien van deze uitwisselingen de Europese normen van de AVG worden toegepast. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke berichten.

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten BY THE CREEK B.V.:

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat BY THE CREEK B.V. persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen BY THE CREEK B.V. en deze derde partij waarbij een adequate verwerkersovereenkomst is gesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG of wanneer BY THE CREEK B.V. hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Geen commercieel gebruik:

BY THE CREEK B.V. zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het aanmelden op de Website met uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. BY THE CREEK B.V. kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de Website of delen ervan alsmede het Festival ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

BY THE CREEK B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan twee jaar tenzij langer nodig is indien noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
BY THE CREEK B.V. 
o.v.v. Privacy Zaken
Archangelkade 31
(1013 BE) Amsterdam
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht zal zijn? Kijk op wetten.overheid.nl of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

BY THE CREEK B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met privacy@bythecreekfestival.com.

inschrijven nieuwsbrief

Bedankt, het aanmelden is gelukt. De pre-sale start donderdag 17 maart om 12:00 uur.
Het lijkt erop dat er iets fout ging. Probeer het opnieuw.