Get your tickets

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds By the Creek BV, te deze handelend onder de naam: By the Creek, hierna te noemen: ‘By the Creek’, en anderzijds een persoon die een evenement van By the Creek BV (hierna het ‘Evenement’) wenst te bezoeken en hiertoe een toegangsbewijs heeft gekocht (hierna de ‘Bezoeker’) waarop By the Creek BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en Bezoeker door koop van een toegangsbewijs deze voorwaarden expliciet heeft aanvaard.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toegangsbewijzen verkregen bij derden (bijv. agenten, websites van geautoriseerde partijen e.d.) die daartoe door By the Creek zijn ingeschakeld dan wel aangewezen. Welke partijen dit zijn wordt door By the Creek bekend gemaakt op dan wel via haar website www.bythecreekfestival.com.

Onder Evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door By the Creek
georganiseerde (dance) feesten/festivals of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement dat zodanig is aangegeven.
Indien er één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. By the Creek en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien By the Creek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat By the Creek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen By the Creek en de
Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het
Evenement bij By the Creek dan wel een door By the Creek ingeschakelde derde partij bestelt/koopt.

Op deze overeenkomst tot koop van een toegangsbewijs alsmede het bezoeken van het
Evenement zijn deze algemene voorwaarden alsmede de huisregels welke bekend zijn
gemaakt op de website van het betreffende Evenement dan wel op de website van By the Creek, van toepassing (de ‘Huisregels’). De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen By the Creek en de Bezoeker, kan niet worden ontbonden danwel worden gewijzigd door de Bezoeker.

By the Creek behoudt zich te allen tijde het recht om bestellingen van toegangsbewijzen te weigeren.

Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege By the Creek verstrekt document of een door of vanwege By the Creek verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van By the Creek. Het toegangsbewijs wordt éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het originele toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Verlies, beschadiging, diefstal of misbruik van het toegangsbewijs komt vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, voor rekening en risico van de Bezoeker.

Alleen aanschaf bij de door By the Creek ingeschakelde derden (Eventix) garandeert de
geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker.

Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via de juiste elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. By the Creek kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

By the Creek behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te
bestellen toegangsbewijzen en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door By the Creek gestelde maximum te houden.

Artikel 3. Overige verplichtingen van de Bezoeker

De Bezoeker is verplicht zich tijdens het bezoeken van het Evenement te houden aan de
Huisregels.

De Bezoeker is verplicht, indien daarom verzocht wordt, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement.

De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden, bevindt. De Bezoeker is op ieder moment en op ieder verzoek verplicht om aan medewerkers van By the Creek dan wel medewerkers van door deze ingeschakelde derden, zoals ordepersoneel en beveiligers, zijn toegangsbewijs te tonen.

De Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement als bij bestellen/kopen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om By the Creek onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van genoemde apparatuur voor de
duur van het Evenement, tenzij daar schriftelijke toestemming voor is gegeven.
Het is verboden glaswerk, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, verboden middelen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
Indien de Bezoeker na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van By the Creek, door haar ingeschakelde derden, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.

Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By the Creek op en/of rondom het Evenement handelswaren te koop aan te bieden c.q. te verkopen.

Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By the Creek op en/of rondom het Evenement flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.), bij overtreding hiervan zal By the Creek de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement weigeren, onverminderd het recht van By the Creek om de hieruit ontstane schade op de Bezoeker te verhalen.

In situaties waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist By the Creek over
mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van By the Creek hieromtrent is bindend.

Artikel 4. Rechten van By the Creek

Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden en/of de Huisregels is Vrijstad gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan By the Creek, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

By the Creek behoudt zich te allen tijde het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien Vrijstad dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is By the
Creek gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de houder van dit valse toegangsbewijs aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

Door Bezoeker tijdens het Evenement gekochte consumptiebonnen in wat voor een vorm dan ook, kunnen enkel ingeleverd worden tegen op het Evenement aangeboden producten zoals drank en /of etenswaar. De consumptiebonnen geven nimmer recht op restitutie van een bedrag. Op een Evenement door de Bezoeker eenmaal gekochte consumptiebonnen geven derhalve tijdens dan wel na afloop van het Evenement geen recht op vergoeding dan wel teruggave van het aankoopbedrag.

Een aankondiging voor een line-up van artiesten, locatie e.d. is vrijblijvend en kan aan
wijzigingen onderhevig zijn. By the Creek is immer gerechtigd wijzigingen door te voeren, welke nimmer een recht tot schadevergoeding voor de Bezoeker geven. Uiteraard wordt te allen tijde geprobeerd een wijziging door te voeren passen bij het karakter van het Evenement.

De artiest en By the Creek zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Bezoekers die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding dan wel op portretrecht.

By the Creek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 5. Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), aanwijzingen van de overheid, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft By the Creek het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement in zijn geheel te annuleren.

Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door By the Creek wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal By the Creek uitsluitend een Bezoeker in bezit van een origineel betalingsbewijs verkregen van een door By the Creek erkend verkooppunt voor een toegangsbewijs voor een Evenement een redelijke vergoeding geven, welke nooit meer in waarde kan bedragen dan de prijs welke staat vermeld op zowel het betalingsbewijs als het toegangsbewijs.

Indien een Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal By the Creek de Bezoeker een korting van 25% geven op een ander, volgend Evenement dat door By the Creek wordt georganiseerd.

Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door By the Creek wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Indien dit het geval is, zal dit via de website van By the Creek bekend worden gemaakt. De Bezoeker kan in dat geval geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement dat By the Creek wordt georganiseerd.

Een beroep op hetgeen in dit artikel staat vermeld dient binnen zeven (7) dagen na de originele datum van het Evenement schriftelijk bij By the Creek te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs).

Artikel 6. Aansprakelijkheid By the Creek

By the Creek is nimmer aansprakelijk voor schade van de Bezoeker door het bezoeken van het Evenement tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld van By the Creek. In dat geval is aansprakelijkheid van By the Creek beperkt voor directe schade die de Bezoeker lijdt, waartegen By the Creek verzekerd is en die door de verzekeraar daadwerkelijk wordt vergoed.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
Gevolgschade;
Immateriële schade;
Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door By the Creek ingeschakelde derden en hulppersonen van By the Creek.

Claims jegens By the Creek dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden schriftelijk bij By the Creek te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld. Tenzij iemand niet in staat is om binnen 7 dagen te reageren door een coma, overlijden, gevangenis of zwaar wegende medische en persoonlijke gronden. Te verifiëren door ziekenhuis of psychiater.

Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het
Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat By the Creek geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

By the Creek zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan.

Aanvangs- en beëindigingstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen / uitlopen. De Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren op de website van By the Creek of de aanvangstijd ongewijzigd is.

By the Creek is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het
programma. By the Creek is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement.

By the Creek is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van goederen dan wel van het toegangsbewijs.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij By the Creek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.